Μενού Κλείσιμο

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας


Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος για την ολοκλήρωση των σπουδών του να εκπονήσει μετά το 7ο τυπικό εξάμηνο σπουδών μια πτυχιακή εργασία, με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Ο φοιτητής δύναται να αναλάβει πτυχιακή εργασία μετά από την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου ή του Σεπτεμβρίου και δηλώνεται στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου χωρίς να υπολογίζονται οι πιστωτικές μονάδες για τη συμπλήρωση του μεγίστου ορίου.

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας διέπεται από τους παρακάτω γενικούς κανόνες:

  • Το θέμα της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να αφορά θεματολογία που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος
  • Κρίνεται σκόπιμο κατά την επιλογή του θέματος της πτυχιακής εργασίας να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και το περιβάλλον που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση του φοιτητή, διότι έτσι επιτυγχάνεται καλή συνέργια της εκπαίδευσης με την παραγωγή,
  • Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών δεν θα πρέπει να αφορούν καθαρά βιβλιογραφική ανασκόπηση

Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι δύο (2) φοιτητών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, μετά από συνεννόηση με τον εισηγητή του θέματος, ζητούν την ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας συγκεκριμένου θέματος, με αίτηση τους προς τη Γραμματεία, την οποία προσυπογράφει ο εισηγητής του θέματος εφ’ όσον ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τον εισηγητή. Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα πρέπει να έχουν την έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ.