Μενού Κλείσιμο

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Υποχρεωτικά

Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Βιομηχανικός Έλεγχος 3 1 2
Έλεγχος Ηλεκτρικών Κινητήρων 2 1 2
Βέλτιστος Έλεγχος 2 1 0

Επιλογής Υποχρεωτικά

Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Δομές και Βάσεις Δεδομένων 2 1 2
Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 2 1 2
Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Φυσικοχημικές Διεργασίες 2 1 2
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 2 1 2